خواننده محبوب شما بین این چند نفر کدام است؟
(29.85%) 20
مجید یحیایی
(10.44%) 7
علی ارشدی
(37.31%) 25
علی تکتا
(22.38%) 15
امیر علی

تعداد شرکت کنندگان : 67